En zo blijft het leuk voor iedereen

/Havenreglement het handvat voor passant en ligplaatshouder
Havenreglement het handvat voor passant en ligplaatshouder2018-06-14T10:12:29+00:00

Havenreglement St. Jachthaven Medemblik

Stichting Jachthaven Medemblik

Om het voor iedere passant en ligplaatshouder leuk te maken en te houden is er het havenreglement. Een set handvatten voor een goed en sfeervol verblijf voor iedereen.

Havenreglement

1. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt,dient de aanwijzingen van één of meer bestuursleden of de havenmeesters op te volgen.

2. Men is zich gehouden in de haven,op de bijhorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen orde,rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag of kleding aanstoot geeft.

Behoudens toestemming van het bestuur of de havenmeester is het aldaar niet toegestaan:

a. hinderlijk lawaai te maken;
b. met olie,lenswater,afvalstoffen e.d. het havencomplex te verontreinigen;
c. honden los te laten lopen;
d. motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen;
e. elders ligplaats in te nemen dan is aangewezen;
f. op het zeil of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen ( max: 5 km per uur );
g. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
h. buiten de kajuit,op de steigers,op de wal of in de gebouwen open vuur te gebruiken;
i. tenten,vouwwagens,caravans e.d. op de wal te plaatsen tussen 18.00 uur en 10.00 uur.

Bijzondere gevallen

3. Het bestuur en/of de havenmeester zijn gerechtigd om in bijzondere gevallen te verbieden:

a. aan boord te overnachten;
b. aan boord te koken.

4. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derde in het gebruik wil geven,dient hij persoonlijk het bestuur of de havenmeester vooraf schriftelijk,of op andere wijze,in kennis te stellen.

5. Indien het vaartuig voor langer dan 24 uur de ligplaats verlaat,dient men de havenmeester hiervan in kennis te stellen.

Aansprakelijk

6. De Stichting Jachthaven Medemblik is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook,aan personen of goederen toegebracht, of verlies of diefstal van enig goed,tenzij één of ander het gevolg is van zijn persoonlijke schuld of grove schuld van personen in zijn dienst of door het bestuur aangenomen
voor het uitvoeren van werkzaamheden.

7. Men dient kennis te hebben genomen van de geldende verordeningen, voor zover van toepassing dient men zich te onderwerpen aan de bepalingen uit deze verordeningen, alsmede aan de plaatselijke geldende bepalingen.

8. Het bestuur kan zonder voorafgaande kennisgeving dit reglement wijzigen of aanvullen.
Van enige wijzigingen of aanvulling wordt kennis gegeven door vermelding op de meldingsborden.

9. Indien één of meer van de bovenstaande voorschriften worden overtreden, hebben de bestuursleden en/of de havenmeester het recht te sommeren dat de betrokken persoon of personen eventueel met hun vaartuig(en) de terreinen en de wateren, welke de Stichting Jachthaven Medemblik rechtens onder zijn beheer heeft, te verlaten. Indien de betrokkene(n) daaraan geen gehoor geeft (geven), alsmede bij overtreding van de sub 7 bedoelde reglementen en verordeningen zullen de bestuursleden en/of havenmeester de bevoegde instantie kunnen in kennis stellen en de verwijdering, zo nodig met de sterke arm, doen plaatsvinden.

10.De havenmeesters zijn gerechtigd, al of niet in opdracht van het bestuur, en wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken, een schip naar een andere ligplaats te verhalen binnen de wateren die de Stichting Jachthaven Medemblik rechtens onder zijn beheer heeft.
De Stichting Jachthaven Medemblik is in dit geval alléén aansprakelijk voor schade ontstaan door grove schuld van de havenmeesters.

Het bestuur