En zo blijft het leuk voor iedereen

/Havenreglement het handvat voor passant en ligplaatshouder
Havenreglement het handvat voor passant en ligplaatshouder2021-05-21T09:24:58+00:00

Havenreglement Stadshavens Medemblik

HAVENREGLEMENT

REIKWIJDTE REGLEMENT

Dit Havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit alle havens en de bijbehorende (parkeer- en stallings-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen (plattegrond erbij). Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de (jacht)havens.

TOEGANG (JACHT)HAVEN

De toegang tot de (jacht)haven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder die zich op de (jacht)haven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

GEDRAGSREGELS

Een ieder die zich op de (jacht)haven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op de (jacht)haven is het niet toegestaan:

 1. hinderlijk lawaai te maken;
 2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
 3. de (jacht)haven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende stoffen;
 4. (huis)dieren los te laten lopen;
 5. auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
 9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
 10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
 11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 12. te zwemmen of te duiken;
 13. het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel,

geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de (jacht)haven te ontzeggen.

AFVAL

Een ieder die zich op de (jacht)haven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de (jacht)haven ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester. Ingeval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld van de havenmeester. De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.

GEBRUIK LIG- OF BERGPLAATS DOOR DERDEN

Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester.

VOORKOMEN VAN SCHADELIJK GEDRAG

Een ieder die zich op de (jacht)haven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van havenregels.

VERBODEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 1. de (scheeps) verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;

(VERBOD) WERKZAAMHEDEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
 2. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de (jacht)haven te ontzeggen.

VERBOD COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de hoofd havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

ARTIKEL 11 – AFSLUITEN STROOMVOORZIENING

De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang

tot bepaalde locaties te beperken.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en Bergplaatsen

van toepassing.